Zasady bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach

Przede wszystkim zdrowy rozsądek i samoocena

Jeżeli masz temperaturę, czujesz się źle, posiadasz jakiekolwiek objawy zakażenia. Odwołaj swoje uczestnictwo (nie martw się, otrzymasz zwrot pieniędzy!). Zadbaj o zdrowie innych!

Masz pełne prawo nie zgadzać się z poniższymi zasadami, ale ich przestrzeganie jest obligatoryjne podczas organizowanych przez naszą firmę szkoleń. Jeżeli nie chcesz ich przestrzegać, nie rezerwuj miejsca – z przyjemnością spotkamy się z Tobą na szkoleniu po zakończeniu pandemii COVID-19

Warunki udziału w szkoleniu:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie oświadczenia przygotowanego przez Organizatora
 2. Uczestnik, który odmówi wypełnienia Oświadczenia oraz uczestnik, który nie może podpisać Oświadczenia z powodu tego, że:
  • w okresie ostatnich 14 dni miał świadomy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 oraz osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • występują u niego lub u jego domownika objawy zakażenia wirusem SARS CoV-2 (tj. gorączka, kaszel, uczucie duszności, bóle mięśni),  Nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu. (W takim przypadku uczestnik otrzyma zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniu)
 3. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest poddanie się przez uczestnika bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała – bezdotykowy pomiar temperatury ciała wykonywany jest przed wejściem do budynku, w którym odbywa się szkolenie, przy zachowaniu wszystkich reguł ostrożności oraz prywatności uczestnika. Organizator nie odnotowuje wyników z wykonanych pomiarów temperatury ciała uczestników. W przypadku stwierdzenia u uczestnika podwyższonej temperatury ciała (powyżej 38°C) lub wyraźnych oznak zakażenia COVID-19 (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu, o czym zostanie poinformowany przy zachowaniu wszystkich reguł ostrożności oraz prywatności uczestnika.

Podstawy:

 1. Ogranicz do minimum bezpośredni kontakt z innymi uczestnikami oraz trenerem, w tym w szczególności unikaj podawania ręki na przywitanie lub pożegnanie;
 2. Zachowaj bezpieczną odległość (co najmniej 1.5 m) od innych uczestników oraz trenera;
 3. Używaj płynu do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją zawsze, gdy:
  • wchodzisz do obiektu, w którym odbywa się szkolenie,
  • wchodzisz do sali szkoleniowej;
 4. Myj dłonie przy użyciu mydła zgodnie z instrukcją
 5. Gorąco rekomendujemy używania rękawiczek jednorazowych w czasie zajęć praktycznych wymagających korzystania z artykułów przeznaczonych do wspólnego użytku.
 6. Gdy przebywasz w pomieszczeniach wspólnych obiektu, w którym odbywa się szkolenie (np. w windach, na korytarzach, w toaletach), zakrywaj usta i nos przy użyciu maseczki
 7. Zakryj usta i nos podczas kaszlu oraz kichania;
 8. Jeżeli w trakcie szkolenia źle się poczujesz i stwierdzisz u siebie objawy COVID-19 (tj. duszności i problemy z oddychaniem, kaszel lub gorączkę), niezwłocznie poinformuj o tym osobę prowadzącą szkolenie oraz postępuj zgodnie z wydawanymi przez tę osobę poleceniami.
 9. Na szkoleniach jest zapewniony dostęp do środków dezynfekcyjnych.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników podczas szkolenia nie będą serwowane posiłki 

Rekomendacja!

 1. Prosimy, o używanie maseczek ochronnych  (jeżeli zapomniałeś własnej – poproś o nową Osobę prowadzącą szkolenie)
 2. Prosimy, o utrzymanie dystansu nie mniejszego niż 1,5 m od innych osób biorących udział w szkoleniu
 3. Prosimy, o używanie rękawic ochronnych podczas pracy z urządzeniami, które są przekazywane pomiędzy uczestnikami.

Obowiązki i prawa osób prowadzących szkolenie

Obowiązki:

 1. Omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas szkolenia, w tym
 2. Zapewnienia dostępu do płynów do dezynfekcji wszystkim uczestnikom szkolenia.
 3. Umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji dotyczących:
  • Mycia dłoni
  • Dezynfekcji dłoni
  • Zdejmowania maseczek
  • Zdejmowania rękawiczek
 4. Takiej organizacji harmonogramu szkolenia aby jak najczęściej wietrzone były pomieszczenia, w których przebywają uczestnicy.
 5. Prowadzenie szkolenia w taki sposób aby nie utrudniać uczestnikom przestrzegania niniejszych zalecań
 6. Przestrzeganie zasad bezpiecznego szkolenia

Prawa:

 1. Osoba prowadząca szkolenie ma prawo do wykonania pomiaru temperatury każdemu uczestnikowi szkolenia termometrem bezdotykowym
 2. Osoba prowadząca ma prawo dyscyplinowania uczestników do przestrzegania niniejszych zasad
 3. Osoba prowadząca ma prawo wyprosić uczestnika szkolenia, który narusza niniejsze zasady

Więcej informacji na temat pandemii covid-19 znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Instrukcje:

Jak myć ręce

Jak Dezynfekować ręce

Jak zdjąć maseczkę

Jak zdjąć rękawice