Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.detailingo.pl.

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu detailingo.pl należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.    Regulamin określa w szczególności zasady:

1)    udostępniania programu komputerowego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i zasobów serwerowych przez Operatora Serwisu na rzecz Partnera za pośrednictwem publicznej sieci Internet;

2)    świadczenia Usługi przez Operatora Serwisu na rzecz Partnera;

3)    współpracy pomiędzy Operatorem Serwisu a Partnerem;

4)    funkcjonowania Serwisu.

3.    Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4.    Regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Tobą – Partnerem lub Klientiem, a nami – Operatorem Serwisu i obowiązuje w zakresie dokonywania wszelkich czynności w obrębie Serwisu.

5.    Działalność Operatora Serwisu polega na:

1)    zamieszczaniu w Serwisie Ofert Partnerów;

2)    zamieszczaniu w Serwisie reklam w różnych formach;

3)    organizowaniu komunikacji pomiędzy Klientiem i Partnerem w ramach Serwisu;

4)    zarządzanie Serwisem od strony technicznej;

5)    umożliwieniu Klientom rezerwacji Ofert Partnerów.

6.    Pojęcia użyte w treści Regulaminu posiadają następujące znaczenie:

1)    Cennik – załącznik do Regulaminu, który określa wysokość zapłaty brutto należnej Operatorowi Serwisu z tytułu świadczenia Usługi przez Operatora Serwisu na rzecz Partnera;

2)    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała Rejestracji w Serwisie.

3)    Konto Partnera – ustalona i wydzielona część Serwisu dostępna dla Partnera po dokonaniu logowania, za pośrednictwem której uzyskuje się dostęp do Usługi;

4)    Konto Klienta – ustalona i wydzielona część Serwisu dostępna dla Klienta po dokonaniu logowania, pozwalająca na przeglądanie, rezerwację i anulowanie rezerwacji Oferty;

5)    Oferta – oferta usługowa dotycząca detailingu samochodowego oferowana Klientowi przez Partnera za pośrednictwem Serwisu;

6)    Operator Serwisu:

a)    spółka DETAILINGO SP. Z O.O. z siedzibą w KOZŁÓWKA 166A; 21-132 KOZŁÓWKA

b)    wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

c)    numer krajowego rejestru sądowego (KRS): 0000660183,

d)    numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7142047452,

e)    numer identyfikacyjny rejestru gospodarki narodowej (REGON): 366408884.

7)    Partner – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, która dokonała Rejestracji w Serwisie;

8)    Regulamin – niniejszy dokument;

9)    Serwis – serwis internetowy i oprogramowanie w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prowadzone pod marką „detailingo”, dostępne pod adresem internetowym https://www.detailingo.pl/, będący własnością i zarządzany przez Operatora Serwisu. W Serwisie publikowane są Oferty;

10) Usługa – zakres funkcjonalności Serwisu umożliwiający prezentację Oferty Klientowi przez Partnera;

7.    Wszelkie treści umieszczone w obrębie Serwisu podlegają ochronie prawnej.

§ 2
Warunki techniczne

1. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla każdego, pod warunkiem dysponowania:

1) urządzeniem pozwalającym na otworzenie strony internetowej w standardzie „www”;

2) przyłączem do publicznej sieci Internet;

3) przeglądarką internetową;

4) skrzynką poczty elektronicznej.

2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Serwisu z:

1) przyłączem Partnera lub Klienta do publicznej sieci Internet;

2) urządzeniem końcowym Partnera lub Klienta;

3) programami komputerowymi (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) osób trzecich Partnera i Klienta.

§ 3
Dostęp do Serwisu i Usługi dla Partnera.

1.    W celu uzyskania dostępu do Usługi należy dokonać:

1)    rejestracji;

2)    aktywacji Konta Partnera poprzez kliknięcie hiperłącza, które zostanie wysłane w wiadomości na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji;

3)    odesłania wiadomości zwrotnej (zawierającej dane identyfikacyjne prowadzonej działalności gospodarczej) otrzymanej od Operatora Serwisu;

4)    czynności logowania.

2.    Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z:

1)    dobrowolnym przystąpieniem do współpracy z Operatorem Serwisu;

2)    wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji dotyczących przerw technicznych, utrudnień lub zmian w działaniu Serwisu, wysyłanych na adres skrzynki poczty elektronicznej.

3.    Dyspozycję usunięcia Konta Partnera składa się do biura obsługi klienta na adres skrzynki poczty elektronicznej: admin@detailingo.pl.

4.    Po złożeniu dyspozycji usunięcia Konta Partnera, zostanie ono usunięte bez zbędnej zwłoki.

5.    Uprawnienia Partnera do zarządzania Ofertami przydziela Operator Serwisu, po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od Partnera, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 4
Dostęp do Serwisu dla Klienta.

1.    W celu uzyskania dostępu do Usługi należy dokonać:

1)    rejestracji;

2)    aktywacji Konta Klienta poprzez kliknięcie hiperłącza, które zostanie wysłane w wiadomości na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji;

3)    czynności logowania.

2.    Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z dobrowolnym przystąpieniem do współpracy z Operatorem Serwisu;

3.    Dyspozycję usunięcia Konta Klienta składa się do biura obsługi klienta na adres skrzynki poczty elektronicznej: admin@detailingo.pl.

4.    Po złożeniu dyspozycji usunięcia Konta Klienta, zostanie ono usunięte bez zbędnej zwłoki.

§ 5
Ogólne warunki świadczenia Usługi

1.    Usługa świadczona jest w modelu software as service (SaaS). Oznacza to, że Partner korzystający z Usługi nie nabywa żadnych praw do Serwisu ani żadnej jego części, lecz jedynie do korzystania z funkcjonalności zapewnionych przez  Serwis.

2.    Operator Serwisu oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do:

1)    Serwisu;

2)    marki „detailingo”;

3)    logotypu marki zamieszczonego w Serwisie.

3.    Partner korzysta z Usługi wyłącznie poprzez serwery zarządzane przez Operatora Serwisu. Nie ma możliwości zainstalowania Serwisu, ani żadnej jego części na prywatnym komputerze Partnera i korzystania z Usługi z pominięciem serwerów zarządzanych przez Operatora Serwisu.

4.    Operator Serwisu nie jest stroną jakiejkolwiek transakcji dokonywanej pomiędzy Partnerem, a Klientiem. Klient dokonując rezerwacji staje się stroną stosunku prawnego pomiędzy nim a Partnerem. Operator Serwisu tylko i wyłącznie umożliwia prezentację Oferty i w żadnej sytuacji nie staje się stroną stosunku prawnego określonego w zdaniu poprzednim.

5.    Wszelkie rozliczenia pomiędzy Partnerem a Klientem dokonywane są bez udziału Operatora Serwisu i poza Serwisem.

6.    Partner przygotowuje Oferty do publikacji w Serwisie z poziomu Konta Partnera.

7.    Oferty Partnerów są publikowane w Serwisie po weryfikacji przez Operatora Serwisu.

§ 6
Płatności

1.    Korzystanie przez Partnera z Usługi jest odpłatne. Operator może odstąpić od pobierania opłaty w drodze negocjacji oraz w przypadku akcji promocyjnych zwalniających z części lub całości opłat.

2.    Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest zawsze i w całości nieodpłatne.

3.    Wysokość opłat Partnera za korzystanie z Usługi określa Cennik.

4.    Operator Serwisu wystawia Partnerowi fakturę VAT za okres rozliczeniowy jakim jest miesiąc kalendarzowy. Faktura VAT jest wystawiana do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia faktury.

5.    Płatności za Usługę Partner dokonuje przelewem bankowym na adres rachunku bankowego Operatora Serwisu zawarty w fakturze VAT.

6.    Partner oświadcza, iż wyraża zgodę na przesyłanie faktur, o których mowa w ust. 4, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Operatora Serwisu na adres poczty elektronicznej podany przez Partnera podczas rejestracji.

7.    Konto Partnera jest zawieszone, gdy płatność, o której mowa powyżej nie zostanie dokonana w terminie. W okresie zawieszenia Konta Partnera, Partner nie może wystawiać nowych Ofert.

8.    Konto Partnera jest odwieszane w momencie dokonania zaległej płatności.

§ 7
Rezerwacja Oferty

1.    Rezerwacji Oferty dokonuje Klient za pośrednictwem Konta Klienta lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacji.

2.    Rezerwacji Oferty dokonuje się poprzez wybranie konkretnej usługi detailingowej z Oferty Partnera, wybranie terminu, a następnie wciśnięcie przycisku „Zarezerwuj”.

3.    Po wykonaniu czynności opisanych powyżej, Klient otrzymuje wiadomość mailową, generowaną przez Operatora Serwisu, z potwierdzeniem rezerwacji Oferty.

4.    Za pośrednictwem Konta Klienta, każdy Klient może wystawić recenzję każdej ofercie, z której skorzystał. Komentarz będzie widoczny dla każdego Klienta i Partnera Serwisu.

§ 8
Anulowanie rezerwacji Oferty

1.    Możliwości anulowania rezerwacji oraz warunki na jakich anulowania się dokonuje, określane są przez Partnerów odnośnie do ich Ofert.

2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 można uzyskać bezpośrednio od Partnerów (na warunkach określonych przez Partnera).

3.    W celu zmiany lub anulowania rezerwacji Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości mailowej otrzymanej od Partnera.

§ 9
Zobowiązania Operatora Serwisu

1.    Operator Serwisu zobowiązuje się do:

1)    zapewnienia Partnerowi i Klientowi ciągłego i niezakłóconego dostępu do Serwisu,

2)    zapewnienia Partnerowi ciągłego i niezakłóconego dostępu do Usługi;

3)    zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych Partnera oraz Klienta, podanych do wiadomości Operatora Serwisu w trakcie Rejestracji lub korzystania z Usługi.

2.    Operator Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania treści Regulaminu.

3.    Wszelkie wprowadzane przez Operatora Serwisu promocje będą regulowane w regulaminach szczegółowych.

§ 10
Zobowiązania Partnera i Klienta

1.    W razie uzyskania dostępu do Konta Partnera lub Konta Klienta przez nieuprawnione osoby trzecie, Partner i Klient zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora Serwisu w formie wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.    Partner zobowiązuje się do:

1)    korzystania z Usługi w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807);

2)    działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3)    działania zgodnie z treścią Regulaminu.

3.    Partner i Klient zobowiązują się do nie podejmowania działań (których skutki mogą przewidzieć) mogących spowodować:

1)    spowolnienie działania Serwisu;

2)    utrudnienie działania Serwisu;

3)    uniemożliwienie działania Serwisu.

4.    Za działania Partnera i Klienta, o których mowa w ust. 3 poczytuje się również bierność Partnera i Klienta.

5.    Partner i Klient zobowiązują się do nie umieszczania w ramach Serwisu jakichkolwiek informacji dotyczących: portali internetowych, serwisów internetowych, stron internetowych, podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Serwisu Internetowego i innych serwisów internetowych należących do Operatora Serwisu.

6.    Partner i Klient ponoszą odpowiedzialność (z wyłączeniem odpowiedzialności za działania osób trzecich) za wszelką treść opublikowaną w ramach Serwisu za pośrednictwem Konta Partnera lub Konta Klienta.

7.    Partner oświadcza, że treści opublikowane przez niego w ramach Serwisu nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, ani dóbr osób trzecich.

§ 11
Odpowiedzialność Operatora Serwisu

1.    Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Oferty przez Partnera.

2.    Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wszelkimi czynnikami niezależnymi od Operatora Serwisu, w szczególności:

1)    problemami telekomunikacyjnymi leżącymi po stronie Partnera lub Klienta;

2)    wadliwym działaniem lub nie działaniem Programu Komputerowego spowodowane działaniem osób trzecich;

3)    błędną konfiguracją Konta Partnera przez Partnera lub Konta Klienta przez Klienta;

4)    uzyskaniem dostępu do Konta Partnera lub Konta Klienta przez nieuprawnione osoby trzecie.

§ 12
Zastrzeżenia i zakazy

1.    Partner i Klient nie mają prawa udostępniać dostępu do Konta Partnera i Konta Klienta nieupoważnionym osobom trzecim.

2.    Kopiowanie elementów i rozwiązań zastosowanych w Serwisie jest zabronione.

3.    Zakazane jest dostarczanie treści:

1)    o charakterze bezprawnym;

2)    niezgodnych z Regulaminem.

4.    Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia treści, które łamią zakaz powyższy lub, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bezprawności.

5.    Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw w świadczeniu Usługi (po uprzednim poinformowaniu Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu:

1)    aktualizacji Serwisu;

2)    konserwacji Serwisu;

3)    naprawy Serwisu;

4)    rozbudowy Serwisu.

6.    Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania Konta Partnera lub Konta Klienta w przypadku stwierdzenia:

1)    nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa;

2)    nieprzestrzegania treści Regulaminu;

3)    działania na szkodę:

a)    Serwisu;

b)    Operatora Serwisu.

7.    Zakazana jest prezentacja Oferty dotyczącej produktów i usług zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa lub pochodzących z przestępstwa.

8.    W razie naruszenia zakazu, o którym jest mowa powyżej Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym z winy Partnera.

§ 13
Rozwiązanie umowy

1.    Operator Serwisu, Partner i Klient uprawnieni są do rozwiązania umowy w każdym czasie.

2.    Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej Partner oraz Klient wysyła na adres skrzynki poczty elektronicznej: admin@detailingo.pl.

§ 14
Reklamacja

1.    Partnerowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku nienależytego wykonania Usługi lub niewykonania Usługi przez Operatora Serwisu.

2.    Partner zgłasza reklamację Operatorowi Serwisu najpóźniej w terminie czternastu dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy reklamacja. Reklamacja zgłoszona w terminie późniejszym zostanie od razu odrzucona.

3.    Partner zgłasza reklamację pocztą elektroniczną na adres skrzynki poczty elektronicznej kontakt@detailingo.pl.

4.    Za dzień zgłoszenia reklamacji przez Partnera traktuje się dzień wpływu reklamacji do siedziby Operatora Serwisu lub potwierdzenie odebrania wiadomości elektronicznej z reklamacją.

5.    Operator Serwisu przedstawi swoje stanowisko w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 15
Zmiana Regulaminu

1.    Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w ciągu 14 dni od momentu opublikowania w Serwisie.

2.    Jeżeli Partner lub Klient nie zgadza się na zmieniony Regulamin, może przed upływem wskazanego powyżej terminu wnieść o usunięcie Konta Partnera lub Konta Klienta. Przekroczenie tego terminu traktuje się jako zgodę na Regulamin zmieniony.

§ 16
Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

2.    W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93), oraz wszelkich innych odpowiednich ustaw.

3.    W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory powstałe w związku lub przy okazji świadczenia Usługi będą rozpatrywane według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296).

4.    Ustalenia ustne pomiędzy Operatorem Serwisu, a Partnerem wymagają potwierdzenia na piśmie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.