Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Flex and SONAX Detailing Workshop (zwany dalej Regulaminem)

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez PPH „PARYS” Sp. z o. o., DETAILINGO Sp. z o. o. zwanych dalej Warsztatem.

§ 1 Informacje Ogólne

 1. Warsztaty organizuje:
  1. PPH „PARYS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Anny Walentynowicz 1 w Lublinie 20-328, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056815, NIP: 7120152727, REGON: 430040216;
  1. DETAILINGO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 166A w Kozłówka (21-132) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000660183, NIP: 7142047452, REGON: 366408884– zwani dalej Organizatorem.
 2. Organizator zastrzegaja sobie prawo do zakończenia programu organizacji Warsztatów w ramach projektu Flex and SONAX Detailing Workshop bez podania przyczyny po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników.

§ 2 Cel

 1. Celem Warsztatów, organizowanych w ramach projektu Flex and SONAX Detailing Workshop, jest umożliwienie osobom zawodowo związanym z branżą detailingową, a także osobom planującym rozpoczęcie pracy w tym zawodzie, podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy oraz uzyskania merytorycznego wsparcie producentów profesjonalnych produktów do detailingu oraz maszyn polerskich Organizatora.

§ 3 Uczestnicy szkoleń

 1. Udział w Warsztatach mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, zawodowo związane z branżą detailingową lub planujące rozpoczęcie pracy w tej branży.
  1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie opłaty za Warsztaty. Opłata jest dokonywana przez stronę: www.detailingo.pl po wybraniu odpowiedniego dnia i miejsca Warsztatów.
  1. Liczba miejsc w danym terminie Warsztatów jest ograniczona. W przypadku wyczerpania liczby miejsc Uczestnik nie zostanie zapisany. O kolejności zapisów decyduje data wpływu płatności za Warsztaty.

§ 4 Prawa i obowiązki uczestników

 1. W celu zapisania się na Warsztaty, Uczestnik wybiera termin Warsztatów i miejsce, które są opublikowane na stronie: www.detailingo.pl .
 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia także innych osób do udziału w Warsztatach poprzez dokonanie rezerwacji oraz podania ich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz uiszczenia opłaty za zgłoszonych przez siebie Uczestników.
 3. Wpisanie przez Uczestnika danych osobowych innych osób, które mają uczestniczyć w Warsztatach, oznacza, iż Uczestnik posiada od nich uprawnienie do przetwarzania wskazanych danych osobowych oraz przekazywania tych danych Organizatorowi w obowiązującym zakresie.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 1 dni robocze przed wybranym terminem Warsztatów.
 5. Po weryfikacji zgłoszenia, pracownik Organizatora ma prawo skontaktować się z uczestnikiem Warsztatów w przypadku pytań lub w celu wyjaśnienia niejasności dotyczących uczestnictwa lub przebiegu Warsztatów.  
 6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach. W tym celu powinien złożyć zawiadomienie, o rezygnacji na adres poczty elektronicznej kontakt@detailingo.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego „kontakt z właścicielem oferty” na www.detailingo.pl
 7. Rezygnacja z uczestnictwa na min. 5 dni robocze przed datą rozpoczęcia Warsztatów uprawnia do otrzymania zwrotu uiszczonych opłat za Warsztaty.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów lub faktyczne niestawienie się na Warsztaty, lub opuszczenie Warsztatów w ich trakcie upoważnia Organizatorów do zachowania prawa do pełnej opłaty za Warsztaty.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i doboru uczestników Warsztatów według wewnętrznych kryteriów.

§ 5 Opłaty

 1. Uczestnictwo w Warsztatach jest płatne, a jego cena jest opublikowana na stronie rezerwacji na www.detailingo.pl
 2. Opłata, określona w punkcie 1 powyżej, obejmuje:
 • Szkolenie produktowe
 • Warsztaty praktyczne
 • Środki ochronne (jeżeli wymagane)
 • Materiały szkoleniowe – zestaw produktów i narzędzi wykorzystanych w czasie Warsztatów
 • Dyplom ukończenia Warsztatów
 • Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z informacjami zawartymi na stronie rezerwacji warsztatów na www.detailingo.pl  
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za Warsztaty zostanie przekazane uczestnikowi mailem. W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola z danymi przedsiębiorstwa w formularzu rezerwacji Warsztatów.
 • Niedokonanie opłaty za Warsztaty w wymaganym terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do skreślenia uczestnika z listy uczestników Warsztatów.

§ 6 Promocje i oferty specjalne

 1. Organizator ma prawo wprowadzać czasowe promocje i oferty specjalne dla Uczestników Warsztatów na asortyment produktów i maszyn Organizatora.
 2. Organizator ma prawo wprowadzać czasowe promocje i oferty specjalne w ramach zapisów na Warsztaty.
 3. Każdorazowo oferty specjalne zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora lub przedstawione Uczestnikom bezpośrednio w czasie trwania Warsztatów.
 4. Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikom zgłoszenie własnego auta, na którym mogą zostać przeprowadzone prace w czasie Warsztatów.
 5. Organizator zobowiązuje się do poddania wybranego auta zabiegowi detailingu i zabezpieczone powłoką polimerową. Wykonanie tych czynności dla Uczestnika zgłaszającego auto jest w pełni bezpłatne i stanowi dodatkowy bonus z Warsztatów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i doboru auta do przeprowadzenia Warsztatów według wewnętrznych kryteriów.
 7. Uczestnik zgłaszając auto do przeprowadzenia na nim Warsztatów jednocześnie oświadcza, że ma świadomość, iż Warsztaty są ćwiczeniami wykonywanymi przez niedoświadczonych detailerów, w celu nauki, dlatego też auto może ulec uszkodzeniu w toku pracy, tym samym Uczestnik zgłaszając auto zrzeka się materialnych i niematerialnych roszczeń w przypadku uszkodzenia auta.

§ 7 Terminy i miejsca Warsztatów

 1. Warsztaty organizowane są w terminach i miejscach wskazanych przez Organizatora.
 2. Organizator ma prawo zmienić i/lub odwołać terminy poszczególnych Warsztatów.  
 3. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o zmianie terminu Warsztatów na min. 2 dni przed jego rozpoczęciem.

§ 8 Przebieg Warsztatów

 1. O przebiegu Warsztatów decyduje Organizator.
 2. Warsztaty prowadzone są w podzielę na grupy: początkujący, zaawansowany a ich przebieg różni się między grupami wykonywanymi prace między innymi poziomem ich trudności.  
 3. Warsztaty prowadzone jest przez Trenerów, profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia Warsztatów.
 4. Materiały szkoleniowe udostępniane w czasie Warsztatów podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 5. Dyplom ukończenia Warsztatów otrzymają Uczestnicy, którzy uczestniczyli w Warsztatach zgodnie z harmonogramem dnia.

§ 9 Odpowiedzialność Organizatora oraz Uczestników

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników na skutek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie Warsztatów.
 2. Informacje przekazane przez Organizatora w trakcie Warsztatów mają charakter edukacyjny i nie gwarantują zwiększenia przychodów Uczestnika ani ilości otrzymywanych przez niego zleceń od klientów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i szkody innych uczestników Warsztatów pozostających poza kontrolą Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników szkody rzeczowe oraz osobowe związane z ich udziałem w Warsztatów i/lub pobytem w hotelu podczas trwania Warsztatów i/lub dojazdem na Warsztaty.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika za szkody pośrednie, następcze i wynikowe oraz szkody związane z utraconymi korzyściami, utraconymi kontraktami handlowymi czy utratą wizerunku firmy Uczestnika. Ponadto, jakakolwiek pozostała odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora wynikająca z zawartej z Uczestnikiem umowy o Warsztatach zostaje ograniczona do równowartości opłaty za Warsztaty, faktycznie uiszczonej przez Uczestnika.
 6. Każdy Uczestnik Warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego w mieniu Organizatora lub osób trzecich (np. studio detailingowe, w którym odbywają się Warsztaty).
 7. Organizator uprawniony jest do wydalenia w trybie natychmiastowym ze Warsztatów każdego Uczestnika, który podczas Warsztatów narusza swoim zachowaniem obowiązujący porządek prawny lub którego zachowanie utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Warsztatów lub zagraża innym Uczestnikom Warsztatów lub personelowi Organizatora, zwłaszcza w przypadku stanu Uczestnika wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest DETAILINGO Sp. z o. o.
  z siedzibą w przy ul. 166A w Kozłówka (21-132).
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych dotyczących Uczestników, prosimy o kontakt: kontakt@detailingo.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji Warsztatów, a zwłaszcza w celu komunikacji z Uczestnikiem i wysyłania do Uczestników informacji związanych z Warsztatami.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych lub usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Warsztatów.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na adres wskazany w pkt. 2 wskazując jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika.
 9. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez Organizatora w celach zarówno związanych z organizacją Warsztatów oraz udziałem Uczestników w Warsztatach.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Uczestnik ma prawo złożyć zastrzeżenia i roszczenia w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w przebiegu szkoleń, zwane dalej Reklamacją.
 2. Reklamacje należy składać listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@detailingo.pl z dopiskiem „Warsztaty Reklamacja”
 3. Reklamacje należy złożyć do siedmiu dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Warsztatów. Reklamacje złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym o uwzględnieniu lub odrzuceniu jego Reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 5. Reklamacje wynikające z błędnie wystawionych faktur lub wydanych dyplomów nie będą rozpatrywane, jeśli dane zostały błędnie podane przez uczestnika w formularzu zgłoszenia.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Za działania lub zaniechania osób trzecich, za skutki zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora, lub wynikających z działania siły wyższej Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Każdy z Uczestników poprzez wzięcie udziału w Warsztatach jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika, wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
 4. Kwestie utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Uczestników są regulowane oddzielnym Regulaminem „Regulaminem Utrwalania i Rozpowszechniania Wizerunku Osób Uczestniczących w Wydarzeniach organizowanych PPH „PARYS” Sp. z o. o. i Partnerów, który wraz z Załącznikami stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku sytuacji nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
 6. Regulamin jest dostępny na www.detailingo.pl.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.